Genel Duyurular

ANKARA YOLU KUZEYİ 2. BÖLGE UYGULAMA İMAR PLANI

 

 

Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Ankara Yolu Kuzeyi 2. bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında Bakanlar Kurulu'nun 17.12.2012 tarih ve 2012/4086 sayılı kararı ile riskli alan ilan edilen 499 hektarlık alanın yaklaşık 383 hektarlık kısmına ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 6306 sayılı Kanun ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca 05.04.2017 tarihinde onaylanmış olup, 15.05.2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sitesi http://www.csb.gov.tr/iller/bursa/ web adresinde  30 gün süre ile Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce askıya çıkarılmıştır.